Algemene voorwaarden Frankly Media Productions

Definities
1. Frankly Media Productions: Frankly Media Productions, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 63294508, in rechte vertegenwoordigd door Frank P. Vischschraper in zijn functie van eigenaar/directeur.
2. Opdrachtgever: degene met wie Frankly Media Productions een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Frankly Media Productions en opdrachtgever samen.
4. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Frankly Media Productions.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. Dit geldt ook wanneer in andere algemene voorwaarden een beding staat opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Frankly Media Productions zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 week geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze andere afspraken gelden alleen voor de op dat moment met u afgesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de algemene voorwaarden.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Frankly Media Productions zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Frankly Media Productions slechts, nadat de opdrachtgever deze aanvaarding schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen en leveringstermijn
1. Alle prijzen die Frankly Media Productions hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Frankly Media Productions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Frankly Media Productions te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Frankly Media Productions vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Frankly Media Productions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Frankly Media Productions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
6. Frankly Media Productions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Frankly Media Productions de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Frankly Media Productions heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Frankly Media Productions prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Frankly Media Productions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
12. Offertes en afgesproken leveringstermijnen kunnen altijd worden herzien als Frankly Media Productions, voor het uitvoeren van de opdracht, het volledige op te nemen script, of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen. Of als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en leveringstermijnen kunnen door Frankly Media Productions ook worden herroepen als de werkzaamheden afwijken van wat door de opdrachtgever van tevoren is aangegeven.
13. Prijzen zijn van toepassing bij opname in de geluidsstudio van Frankly Media Productions zelf. Bij opname op locatie kunnen onkosten in rekening worden gebracht, zoals reiskosten, verblijfskosten, travelfee of studiokosten. De opdrachtgever dient duidelijk van tevoren aan te geven waar de opname plaatsvindt. Ook Frankly Media Productions zal duidelijk van tevoren en per mail aangeven wat de eventuele extra kosten zijn voor een opname op locatie.
14. De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script en per productietype. Als er meerdere scripts voor 1 productie moeten worden opgenomen, zal er voor elk script een prijsafspraak worden gemaakt.
15. Opdrachtgever heeft vijf werkdagen, na oplevering van de productie, de tijd om één gratis re-take op tone-of-voice aan te vragen bij Frankly Media Productions. Frankly Media Productions dient hierover via e-mail op de hoogte te worden gebracht. Bovenstaande geldt uitsluitend indien de opname niet voldoet aan de gebriefde tone-of-voice in de productie. Na het verstrijken van deze termijn wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever en/of behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een re-take. Na 14 dagen behoudt Frankly Media Productions zich het recht voor om de re-take te beschouwen als een nieuw project, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.
16. Eén of meerdere re-takes in verband met tekstwijzigingen door de opdrachtgever zullen door Frankly Media Productions worden doorberekend.
17. Wanneer bij een opnamesessie de opdrachtgever al dan niet virtueel aanwezig is, vervalt de bij de prijs inbegrepen re-take op de tone-of-voice. Deze re-take op de tone-of-voice vervalt ook wanneer Frankly Media Productions op een door opdrachtgever aangewezen locatie inspreekt.
18. Wijzigingen op de gebriefde tone-of-voice, die hogere kosten veroorzaken, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
19. Spreekfouten worden door Frankly Media Productions kosteloos verbeterd.
20. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn de tarieven voor ingesproken teksten gebaseerd op een gebruiksrecht met een geldigheid voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden geldt een repeat fee van 50% per jaar. Opdrachtgever heeft meldingsplicht tot bekendmaking van herhalingsgebruik na het eerste jaar.

Overeenkomst
1. De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke media en/of zender de productie gebruikt gaat worden. Ook geeft de opdrachtgever duidelijk aan of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. En met een lokale zender wordt bedoeld: een zender die in maximaal 1 gemeente officieel te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Is de zender te zien in twee of meerdere provincies, dan gaat het om een landelijke productie. Internet is altijd landelijk.
2. De opdrachtgever is verplicht de onder de overeenkomst vallende diensten uitsluitend voor het afgesproken doel en de afgesproken duur te gebruiken. Als de opdrachtgever de producties voor een ander doel of afwijkende duur gebruikt, is Frankly Media Productions gerechtigd een navordering te factureren volgens het van toepassing zijnde tarief van Frankly Media Productions.

Betaling
Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Niet tijdig betalen
1. Is de opdrachtgever het niet eens met de factuur? Dan moet deze dit binnen vijf (5) kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk laten weten aan Frankly Media Productions. Doet opdrachtgever dit niet? Dan geldt de factuur als correct.
2. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Frankly Media Productions gerechtigd de van toepassing zijnde wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Frankly Media Productions.
4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. Moet Frankly Media Productions opdrachtgever in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan is opdrachtgever verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen als Frankly Media Productions geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.
6. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Frankly Media Productions zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7. Bovendien is de opdrachtgever gehouden de door Frankly Media Productions ingesproken tekst van het medium van de opdrachtgever te verwijderen, op kosten van de opdrachtgever.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Frankly Media Productions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Frankly Media Productions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Frankly Media Productions te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Frankly Media Productions te verrekenen met een vordering op Frankly Media Productions.

Verzekering
1. De opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
2. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
3. zaken van Frankly Media Productions die bij de opdrachtgever aanwezig zijn
4. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
5. De opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Frankly Media Productions de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Frankly Media Productions enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Frankly Media Productions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Frankly Media Productions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Frankly Media Productions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Frankly Media Productions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.
6. Frankly Media Productions levert, tenzij anders afgesproken, onbewerkte audio aan, die vervolgens door de opdrachtgever verder kan worden bewerkt.
7. In geval van een re-take op uitspraak, tone-of-voice of een scriptaanpassing geven geringe afwijkingen in stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur en dergelijke geen reden tot afkeuring door de opdrachtgever.
8. In geval van een re-take streeft Frankly Media Productions ernaar om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de originele audio. Frankly Media Productions over kan echter niet de volledige garantie geven dat de audio exact hetzelfde zal klinken als de originele audio.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Frankly Media Productions. Hierbij gaat het om aan het aanleveren van correcte en foutloze scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en/of duidelijke instructies met betrekking tot de tone-of-voice, en alles wat verder nodig mocht zijn.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Frankly Media Productions de betreffende bescheiden.
4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Frankly Media Productions redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Frankly Media Productions op alle door Frankly Media Productions ingesproken en geschreven teksten het intellectuele eigendomsrecht. In dat geval is verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van ingesproken en geschreven teksten, door de opdrachtgever of door derden, slechts toegestaan indien Frankly Media Productions daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
2. De opdrachtgever kan het door Frankly Media Productions geleverde product alleen voor een andere productie of nieuw project gebruiken na financiële compensatie, die in overleg met Frankly Media Productions vastgesteld dient te worden.
3. Als de opdrachtgever wil dat Frankly Media Productions bij haar werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden van derden, dan garandeert de opdrachtgever dat hij/zij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.
4. Als de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 3 van dit artikel handelt, is hij/zij aan Frankly Media Productions een boete van EUR 10.000,00 verschuldigd voor iedere handeling.

Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Frankly Media Productions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Frankly Media Productions geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De opdrachtgever dient een door Frankly Media Productions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Frankly Media Productions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Frankly Media Productions uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Frankly Media Productions in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Frankly Media Productions gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Frankly Media Productions.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Frankly Media Productions ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever
Als Frankly Media Productions een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Frankly Media Productions verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Frankly Media Productions
1. Frankly Media Productions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Frankly Media Productions.
2. Indien Frankly Media Productions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Frankly Media Productions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Frankly Media Productions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 2.000 euro.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Frankly Media Productions vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Frankly Media Productions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Frankly Media Productions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Frankly Media Productions in verzuim is.
3. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt zonder dat Frankly Media Productions tekort schiet zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, waarbij Frankly Media Productions bovendien al werkzaamheden heeft verricht of voorbereidingen op het voldoen aan de opdracht heeft getroffen, dan maakt Frankly Media Productions aanspraak op betaling door de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden, en voor zover van toepassing ook op schadevergoeding voor de getroffen voorbereidingen en/of de geleden schade.
4. Frankly Media Productions heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Frankly Media Productions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Frankly Media Productions in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Frankly Media Productions kan worden toegerekend in een van de wil van Frankly Media Productions onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Frankly Media Productions kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Frankly Media Productions 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Frankly Media Productions er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Frankly Media Productions is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Deze aanpassing is alleen geldig wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Frankly Media Productions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Frankly Media Productions zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Frankly Media Productions.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Frankly Media Productions bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Frankly Media Productions is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 januari 2021.